A
Adopsjon
Adressetildeling
Arealoverføring
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avløp - offentlige avløpsanlegg

B
Badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. - meldeplikt
Barnehage - etablering og drift
Barnehageplass
Barselgrupper
Besøkshjem/Å være besøkshjem
Bolig - oppføring av ny bolig
Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd til tilpasning
Boplikt ved kjøp av eiendom
Borgelig vielse
Bostøtte
Brannvern og tilsyn
Brukermedvirkning i skolen
Brukerstyrt personlig assistanse
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak på bebygd eiendom
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Bygging og graving i forurenset grunn

D
Den kulturelle skolesekken
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E
Eierseksjonering/reseksjonering
Ergoterapi

F
Farlig avfall
Fastlege
Fellingstillatelse
Forhåndskonferanse
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fysioterapi

G
Grensejustering
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskoleopplæring for voksne

H
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Hjemmehjelp
Hjemmesykepleie

I
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester

J
Jegerprøven

K
Karakterer - klageadgang
Kommunal bolig
Kommunal planlegging - medvirkning
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Kulturminner - tillatelse til inngrep
Kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser
Kulturskole - opptak
Kunnskapsprøven - alkoholloven

L
Legevakt
Leirskoleopphold

M
Matombringing
Matrikkel - retting
Melding til barnevernstjenesten
Motorferdsel i utmark og vassdrag

N
Nabovarsel
Nydyrking av arealer til jordbruksformål

O
Omsorgsbolig
Omsorgslønn
Opplæring i grunnskole og videregående skole – innhold og antall timer
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Oppmålingsforretning
Opptenning av ild utendørs

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Produksjonstilskudd i jordbruket
Psykiske helsetjenester

R
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Reklameskilt langs vei
Renovasjon

S
Samlivskurs
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Selvbygger
Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt anledning
Skolefritidsordning (SFO)
Skolehelsetjeneste
Skolemiljø
Skoleskyss
Skolestart
Spesialundervisning i grunnskolen
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Støttekontakt
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold

T
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Trygghetsalarm

U
Ulykkesforsikring for elever
Utslippstillatelse

V
Vaksine
Vald - godkjenning
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann
Veivedlikehold