Generelt om næring i Skjervøy kommune

Sjømatnæringa er en av grunnpilarene innen næringslivet i Skjervøy kommune. Rundt denne næringa har det vokst fram moderne, konkurransedyktige servicebedrifter innen tjenesteytende virksomhet, handelsvirksomhet og offentlig tjenesteyting. Reiselivsnæringa er også sterkt representert med hotell, fiskecamp, tilbydere av turistopplevelser og kafeer på Skjervøy, og overnatting med ulike friluftsaktiviteter på Arnøy.

Maskin- og byggeentreprenører sysselsetter mange og har prosjekter flere steder i regionen.

Skjervøy kommune ligger i virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Kommunen er også i sonen for flere personretta virkemidler som nedskriving av studiegjeld og ekstra barnetrygd. Les mer om Tiltakssonen.

Fiskeflåtefondet

a) Kjøp av nyere fiskefartøy, fortrinnsvis inntil 15 meter
b) Kjøp av fiskerettigheter/ kvoter
Ta kontakt med Maritim næringsutvikler (klikkbar lenke) for mer informasjon

Havn

Havneforvaltninga har ansvar for kommunens kaier, og en del av flytebryggene til fiske- og fritidsflåten.

Den største av kaiene er "dampskipskaia" hvor hurtigruta og godsbåtene legger til. Denne har en lengde på 215 meter og en dybde på 8 meter.
Havneadministrasjonen befinner seg i terminalbygget på dapskipskaia. Og treffes på telefon 95 00 64 92.

Interkommunale innkjøp

Innkjøpssjefen har hovedansvaret for utvikling og vedlikehold av innkjøpsfunksjonens faglige kompetanse og tjenestekvalitet, leverandørsamarbeid og innkjøpsfaglig samarbeid i Nord-Troms-regionen. Du kan nå innkjøpssjefen på e-post.

Næringsfondet

Fondets formål

Formålet med fondet er å bidra til kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping i kommunen. Midlene er rettet mot eksisterende bedrifter og nyetableringer der formålet er å drive næringsvirksomhet. Prosjekter som bidrar til å sikre og skape nye arbeidsplasser innen for satningsområdene for Strategisk næringsplan (2014-2017) prioriteres. Strategisk næringsplan finnes her.

Tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet

Skjervøy kommune er innvilget kr. 1,7 mill. som en del av den nasjonale krisepakken - fase 3 - i forbindelse med covid-19-utbruddet. Satsingen skal bidra til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning. Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

I følge den midlertidige forskriften som er utarbeidet til formålet skal det i vurderingen av søknadene om tilskudd legges særlig vekt på:

- i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensial

- i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak anses å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet

- hvor raskt tiltaket kan komme i gang

Søknaden må inneholde informasjon om utviklingen i sysselsetting og antall arbeidsplasser, og utvikling i verdiskapning og økonomisk aktivitet. Ellers gjelder søkeveilederen for det kommunale næringsfondet som du finner her. Husk å legge ved siste avlagte årsregnskap og skatteattest for bedriften. 

Hvordan søke

Alle søkere til kommunalt næringsfond må bruke søknadsportalen www.regionalforvaltning.no . Her oppretter man en brukerprofil og kan med utgangspunkt i den søke både lokale, regionale og nasjonale tilskuddsordninger. Søkere som velger å gå utenom regionalforvaltning.no vil ikke få saken behandlet. Mer informasjon om hvordan søke finnes her. Søker må sette seg inn i veiledningen for næringsfondet før søknaden skrives. Gjeldende veileder finnes her.

Ønsker du å søke støtte fra næringsfondet, ta gjerne kontakt med oss på e-post eller på telefon 77775500.

Skjenke- og salgsbevillinger

Skjervøy kommune har ansvaret for bevillinger i kommunen. Etter lov om serveringsvirksomhet og lov om omsetning av alkoholholdig drikk med forskrifter, må det for å drive med serveringsvirksomhet og/eller skjenking av alkoholholdig drikk foreligge en bevilling gitt av kommunen.

Se mer info om salgs- og skjenkebevillinger her (klikkbar lenke)

Visit lyngenfjord

Visit Lyngefjord er et reisemålselskap for området rundt Lyngenfjorden i Nord-Troms. Visit Lyngefjord sine oppgaver er å utvikle, markedsføre og selge reiselivsbaserte tjenester. Selskapet tilrettelegger for reiselivsaktører lokalisert i og rundt Lyngenfjord, blant annet i Skjervøy kommune.

Besøk Visit Lyngenfjord sine hjemmesider for mer spennende informasjon om tilbud i regionen vår.